روشهای برداشت از مخازن نفت

ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت درجا در دنیاست که حجم اولیه آن بیش از 450 میلیارد بشکه تخمین زده شده است. از این مقدار حدود 400 میلیارد بشکه در مخزن شکاف دار و بقیه آن در مخازن تک تخلخلی قرار دارند. از این مجموعه بیش از 91 میلیارد بشکه نفت خام یعنی بیش از 20 درصد، قابل برداشت است. لازم به ذکر است که متوسط بازیافت نفت خام از مخازن شکافدار تا حدودی کمتر از مخازن تک تخلخلی با همان خصوصیات است. برای بررسی ظرفیتهای ممکن بازیافت و استحصال نفت از مخازن کشف شده موجود، مطالعه گسترده مخازن نفت و گاز کشور چه در خشکی و چه در مناطق دریایی لازم به نظر می رسد. در راستای انجام این مطالعات لازم است که ابتدا مکانیسم اولیه برداشت از مخـازن از طـریق دادههای تجربی بدست آْمده از مخزن، تعیین گردد. سپس برآوردهای علمی و اقتصادی بر روی استفاده از روشهای ثانویه و ازدیاد برداشت بر روی مخازن انجام گیرد.

پیمایش به بالا