بررسی عوامل ایجاد ضایعات قیر در پالایشگاههای کشور و روشهای جلوگیری و بازیافت آن

عوامل ایجاد ضایعات قیر در پالایشگاههای کشور
عوامل ایجاد ضایعات قیر در پالایشگاههای کشور
پیمایش به بالا