توانمندیها
 • انجام پروژه های تحقیقاتی، امکان سنجی فنی/ اقتصادی، رفع تنگناهای فرآیندی، بهینه سازی فرایندی
 • استفاده مجدد و بازیافت اقتصادی و عملیاتی پساب ها
  • ممیزی کمی و کیفی آب
  • نقشه بالانس آب و پساب
  • تعیین مشخصات سیستم تصفیه بهینه
  • بررسی اقتصادی سیستم منتخب
  • تهیه اسناد فنی مناقصه
  • مشاور کارفرما در اجرای EPC طرح
 • اجرای امکانسنجی، مهندسی، مشاوره کارفرما در تدارکات، نصب و راه اندازی واحدهای تصفیه آب و پساب
  • ایستگاههای پمپاژ آب و پساب
  • انواع سیستم های آشغالگیری
  • انواع سیستم های متمرکز سپتیک
  • سیستم های جداسازی آب-روغنOWS
  • راکتورهای هوازی و بی هوازی
  • کلاریفایرها و مدیریت لجن برگشتی
  • مدیریت لجن های نفتی و بیولوژیک
  • اسمز معکوس (BWRO, SWRO, HERO)
  • بازیافت دورریز بلوکهای اسمز معکوس RO Reject Recovery
 • تبدیل سیستم های برجهای خنک کننده تر به انواع برجهای خنک کننده هیبرید و خشک – سیستم های هیبرید آب دریا
  • امکان سنجی فنی اقتصادی
  • تعیین مشخصات سیستم برج خنک کننده
  • بررسی اقتصادی سیستم منتخب
  • تهیه اسناد فنی مناقصه
  • تعیین سرمایه گذار و پیمانکار معتبر
  • نظارت بر اجرای EPC طرح
 • جلوگیری از انتخاب اشتباه تجهیزات و فرآیندها درصنایع جدید یا در حال احداث بمنظورکاهش مصرف آب، انرژی و مدیریت نشرگازهای آلاینده
پیمایش به بالا