توانمندیها
 • تحلیل و ریشه یابی حوادث
 • طراحی و اجرای مانور دورمیزی
 • ارزیابی ریسک
تجربیات:
 • مستندسازی و تحلیل 10 حادثه صنعت پتروشیمی شامل:
 • انفجار در پتروشیمی پردیس – 1389
 • آتش سوزی واحد مخازن پتروشیمی خارک – 1389
 • آتش سوزی در واحد جداسازی پتروشیمی خارک – 1389
 • انفجار در واحد NF پتروشیمی بندرامام – 1390
 • انفجار در واحد میترینگ پتروشیمی بندرامام – 1391
 • برج 8001 و مخزن 2001 پتروشیمی بوعلی- 1396
 • آتش سوزی در واحد HD پتروشیمی بندر امام – 1396
 • پارگی مخزن آمونیاک در پتروشیمی پردیس – 1399
 • دررفتگی شیر درین واحد اوره در پتروشیمی پردیس – 1400
 • حادثه آتش سوزی در کپرسور هاوس شرکت پتروشیمی پردیس – 1401
 • مستندسازی و تحلیل حوادث صنعت نفت شامل:
 • گاززدگی در تاسیسات نفتی لاوان فلات قاره – 1393
 • انفجار در پیت جمع آوری آبهای سطحی تاسیسات درود – 1394
 • آتش سوزی یکی از مخازن نفتی بهرگان – 1395
 • حادثه برخورد تانکر نفت کش به کوروش – 1397
 • حادثه سقوط هلیکوپتر در سکوی رسالت – 1397
 • پارگی مخزن آمین فقیر در تاسیسات فرآوری قشم – 1397
 • مستندسازی و تحلیل حوادث صنعت گاز شامل:
 • برق گرفتگی پالایشگاه اول گاز پارس جنوبی – 1393
 • آتش سوزی پالایشگاه پنجم گاز پارس جنوبی- 1394
 • انفجار در حوضچه شیر گاز- 1396
 • جابجایی غیر اصولی لوله های دپو شده – 1396
 • برگزاری مانور دورمیزی در پتروشیمی کارون – 1399

پیمایش به بالا