توانمندیها
  • مشاوره خرید ماشین آتش نشانی مناسب و منطبق بر نیاز
  • آموزش جامع اجزا و نحوه کار با ماشین آتش نشانی
  • بررسی عملکرد صحیح شبکه آب آتش نشانی و سیستم پمپ آب در زمان حادثه های Worst Case
  • ارزیابی عملکرد سیستم های اطفای حریق مطابق استانداردهای روز
  • بررسی عملکرد سیستم های اطفای حریق با استفاده از فوم شامل سیستم های فشار متعادل و اتمسفریک
  • طراحی سیستم های اطفای حریق با استفاده از عامل اطفای گازی شامل دی اکسید کربن، کلین اجنت، اف ام 200
  • انجام پروژه های اطفای حریق ویژه مانند سیستمهای Local Application
پیمایش به بالا