طراحی Fire Case پتروشیمی بندر امام

طراحی Fire Case پتروشیمی بندر امام
طراحی Fire Case پتروشیمی بندر امام
هدف از انجام این پروژه: محاسبات Fire Case پتروشیمی بندرامام و پیشنهاد راه کار مناسب جهت تامین آب آتش نشانی مورد نیاز
کار فرما : شرکت پتروشیمی بندرامام
سال اجرا: 1397
محتوا:

شبکه های آب آتش نشانی چندین سال پس از راه اندازی به دلیل رسوبات داخل لوله ها، دچار افزایش افت فشار در لوله ها می شوند. لذا جهت بررسی عملکرد این شبکه و نیز بررسی امکان عملیات اطفای موفق ضروری است که این شبکه ها مورد بررسی و باز بینی قرار گیرند. همچنین ضروری است که این شبکه با استاندارهای به روز شده جدید نیز مطابقت داده شده و در صورت نیاز تصحیحات لازم بر روی آن مطابق استانداردهای رایج در کشور انجام پذیرد. در پروژه طراحی Fire Case پتروشیمی بندر امام پس از بررسی نقشه شبکه آب موجود و هایدرانتها جهت بهتر شدن شبکه، این موارد انجام می پذیرد:

  • بررسی نقشه جانمایی و تحلیل سناریوهای محتمل آتش و تاثیرات آن بر تجهیزات جانبی و تعیین سناریوی بیشترین میزان مصرف آب (worst case)
  • مدل سازی شبکه آب آتش نشانی با استفاده از نرم افزار پایپ نت
  • بررسی و تحلیل شبکه آب و مطابقت با  استانداردهای IPS و NFPA
  • در صورت نیاز بررسی و محاسبه میزان مصرف هر تجهیزی که تحت پوشش سیستم دیلاج قرار دارند
  • مدل سازی سیستم خنک سازی تجهیزات با استفاده از نرم افزار پایپ نت
  • بررسی سیستم فوم مجموعه و مطابقت آن با استانداردهای IPS ،NFPA و ارائه راهکارهای بهینه شدن این سیستمها در صورت امکان
پیمایش به بالا