تولید مدارک مهندسی مبدل سوخت گاز طبیعی

تولید مدارک مهندسی مبدل سوختی گاز
تولید مدارک مهندسی مبدل سوختی گاز
هدف از انجام این پروژه: تولید مدارک مهندسی پایه و تفصیلی برق و ابزار دقیق طرح پژوهشی طراحی مبدل سوختی گاز طبیعی
کارفرما: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
سال اجرا: 1389
محتوا:

لیست مدارکی که در این طرح تولید مدارک مهندسی مبدل سوخت گاز این شرکت انجام شد، شامل این موارد می باشد:

1:Process Document

1-1: Inter lock Diagram

1-2: Cause & Effect

2: Electrical Documents

2-1: Single Line Diagrams

2-2: List of Electrical Equipments

2-3: Specifications Of Normal and Emergency Power Sully and Electrical Installation

2-4: Loop Wiring Diagrams

2-5: Uninterrupted Power Supply (UPS)

2-6: Cable Rout Diagram

2-7: Electrical Materials Take Of

3: Instruments Documents

3-1: Instruments List

3-2: Data Sheets (orifice plate , FT , PG , TG , TT , Control valve , LG , relief valve)

3-3: I/O List

3-4: Instruments Cable Schedule

3-5: Instrument Installation Details

3-6: Instrument Cable Route

3-7: Logic Diagram

3-8: Loop Diagram

3-9: MTO for Bulk Material

پیمایش به بالا