تهیه مدارک مهندسی فرایند ریفرمینگ خودگرمازا (ATR)

تهیه مدارک مهندسی فرایند
تهیه مدارک مهندسی فرایند
هدف از انجام این پروژه: تهیه و ارائه مدارک مهندسی پایه و تفصیلی فرایندی، برق و ابزاردقیق طرح پژوهشی فرایند ریفرمینگ خودگرمازا (ATR)
کارفرما: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
سال اجرا: 1386
محتوا:

در طراحی و ساخت واحدهای صنایع شیمیایی، مجموعه ای از اصول و معیارها به صورت کلی و بر اساس تجارب بدست آمده مهندسین در طرح های اجرا شده پیشین، مورد استفاده قرار می گیرند. در طراحی واحد پیشتاز کوچک و تهیه مدارک مهندسی فرایند ریفرمینگ خودگرمازا به این اصول توجه شده و موارد مرتبط مورد استفاده قرار گرفته اند.

مدارک مهندسی فرایندی، برق و ابزار دقیق  تولید شده در این پروژه شامل این موارد می باشد:

1.Process Document

 • Interlock Diagram
 • Cause and Effect

2. Electrical Document

 • Single Line Diagram
 • List of Electrical Equipment
 • Specification of Normal and Emergency Power Supply and Electrical Installation
 • Basic Requirements for Hazardous Area and Fire fighting
 • Loop Wiring Diagrams
 • Uninterrupted Power Supply

3. Instrument Document

 • Instrument List
 • Datasheets (PG, FT, TT, TS, LG)
 • (Online Analyzer(Concept of Gas Monitoring System
 • Electrical Power Consumption
 • Console Front Arangement

عاوین مدارک مورد نیاز برای اجرای این پروژه :

 • PFD
 • P&ID
 • Process Description
 • Process Instrument Datasheet
 • Electrical Equipment Datasheet
 • Control Philosophy
 • Interlock Logic
 • GC catalogue
پیمایش به بالا