اوج سايی مصرف گاز شهر تهران یا Peak-Shaving

اوج سايی مصرف گاز شهر تهران
اوج سايی مصرف گاز شهر تهران

هدف از انجام این پروژه : هدف اين پروژه تحقيقاتی ارزيابی علل قطعی گاز در روزهای سرد سال در شهر تهران و پيشنهاد راه حلهای مناسب بوده است. يکی از مهمترين مشکلات اجرايي اين پروژه عدم وجود اطلاعات دقيق وکافی می باشد. اميد است با توجه به نتايج ارزنده اين پروژه، مسئولين محترم به کمک نيروها و شرکتهای داخلی، راهکار مناسبی برای حل اين مشکل اتخاذ نمايند.

کارفرما: امور تحقیق و توسعه شرکت ملی گاز ایران

سال اجرا: از 1381 تا 1383

محتوا:

گسترش شبكه گاز رساني تهران و رشد جمعيت در سالهای اخير سبب افزايش مصرف گازخصوصا در فصول سرد شده است. اين امر خود باعث كاهش فشار گاز و در مواقعي قطع گاز می گردد. تامين گاز شهر تهران به عنوان پايتخت کشور پهناور ايران که دارای دومين منابع گاز دنيا بوده و به ديگر کشورها گاز نيز صادر می‌نمايد، برای صنعت گاز کشور دارای اهميت فراوانی می‌باشد. عدم تامين کامل گاز شهر تهران و قطعي موضعي گاز در روزهاي بسيار سرد بهمن ماه سال ١٣٧٩ به طور جدی مسئولين شرکت ملی گاز خصوصاً شرکت گاز تهران بزرگ را دچار مشکلات فراوانی از جمله پاسخگويي به مردم و نمايندگان مردم در مجلس نمود.

Peak_Shaving

مقدار گازی كه شركتهای گاز شهری به مشتركين تحويل مي دهند با نوسانات ساعت بـه سـاعت روزانه وفصلي متغيراست. از سویی براي انتقال گاز ازنقاط توليدي دور، خطوط لوله باید با ظرفيت کامل يا نزديك به آن بهره‌برداري شوند. براي اينكه شرايط متضاد فوق با هم سازگار شوند، يك واحد توزيع گاز بايستي احتياجات اضافي خط لوله را در مواقع حداكثر مصرف از طريق مخازن كمكي گاز كه در محل استفاده يا نزديك آن قرار دارند تامين نمايد. اين عمل اصطلاحاً، تامين حداكثر مصرف يا اوج‌سايي ناميده مي‌شود.

خلاصه نتیجه گیری اوج سايی مصرف گاز شهر تهران:

ذخيره سازی گاز بصورت زيرزمينی و مخازن LNG بيشتر جهت اوج سايي فصلی مورد استفاده قرار می گيرد. اختلاف بيش از ٢٠٠% مصرف گاز در فصول سرد و گرم در تهران لزوم اوج-سايي فصلی را تعیین می سازد. ذخيره سازی گاز بصورت زيرزمينی از نظر هزينه به ميزان ذخيره سازی به طرح مخازن LNG برتری دارد. لذا طرح ذخيره سازی زيرزمينی گاز در سراجه قم و يورکشای ورامين لازم می باشد. این طرحها هر چه سريعتر بايد به بهره برداری برسد تا اوج سايي فصلی مصرف گازصورت پذيرد.

برای برطرف کردن مشکل افت فشار خط لوله سراسری و عدم توانايي شبکه گاز شهری در مکش گاز از ايستگاههای ورودی گاز شهری که بيشتر در اوج مصرف ساعتی نمايان می شود، لازم است از طرحهای اوج سايي ساعتی يعنی مخلوطسازی LPG با هوا و يا ذخيره سازی گاز بصورت CNG بر حسب موقعيت مکانی و نيز امکان در اختيار داشتن LPG استفاده شود. ميزان کاستی گاز در اوج مصرف ساعتی و يا شرايط سرد آب وهوايي در این پروژه پيش بينی شده است. همچنين ميزان مصرف گاز در سالهای آتی و ميزان حداکثر مکش شبکه گاز پر فشار شهری با و بدون در نظر گرفتن ايستگاه گاز شهری پنجم به کمک مدل شبيه سازی شده شبکه BG شهر تهران با نرم افزار Pipephase , پيش بينی شده است.

فازهای اجرايی پروژه اوج سايی مصرف گاز شهر تهران شامل این موارد می باشد:

١ -جمع آوري اطلاعات ٢ -بررسي تفصيلي طرحها ٣ -مقايسه بين طرحها ٤ -انتخاب طرح بهينه براي شهرتهران ٥ -مستند سازي

پیمایش به بالا