امکان سنجی بازیافت قیر ضایعاتی پالایشگاه های کشور

امکان سنجی بازیافت قیر ضایعاتی پالایشگاه های کشور
امکان سنجی بازیافت قیر ضایعاتی پالایشگاه های کشور
هدف از انجام این پروژه : رفـع نیاز پالایشگاههای کشور خصوصاً پالایشگاه اصفهان و پالایشگاه تهـران، جهـت جلـوگیری از ایجـاد قیـر ضایعاتی در صورت امکـان و نیـز بازیافـت قیـر ضـایعاتی تولیـد شـده
کارفرما: شرکت ملی پخش و پالایش
سال اجرا: 1381
محتوا:

عمده ترین مصرف انواع قیر در کشور به دو زمینه عملیات راهسازی و عایقکاری ساختمانها مربـوط مـی باشـد. در ایران شش پالایشگاه اراک، تهران، اصفهان، تبریز، شیراز و آبادان دارای واحد فعال تولید قیر هستند.

مقادیر قابل توجهی از قیر تولیدی کشور در فرایند تولید در پالایشگاه‌ها و انتقال تا محل مصرف، به دلایل مختلف تلف می‌گردد. عـلاوه بـر از دست رفتن سرمایه بابت ضایع شدن قیر، جمع آوری قیر از سطح واحد هزینـه زا مـی باشـد. عـلاوه بـر ایـن مشکل، حجم ضایعات قیر در پالایشگاه ها بعضـاً در حـدی است کـه ناحیـۀ وسـیعی از پالایشـگاه، جهـت جمع آوری آنها اختصاص می شود. برای انجام این پروژه از واحدهای قیر سازی و ضایعات قیر پالایشگاه های اصـفهان، تهـران، اراک، شیراز و آبادان بازدید به عمل آمد که نتایج آنها در گزارش بیان شده است.

همچنین مکاتبـات رسـمی در مـورد ضـایعات و بعضـی پارامترهـای عملیـاتی صـورت گرفـت کـه کپـی این مـدارک در پیوست 5 قرار دارد . از مهمترین عوامل ایجاد کننده قیرهای ضایعاتی در واحدهای قیرسازی می توان بـه این مـوارد  اشاره کرد:
– معیوب بودن بشکه های پرشدۀ قیر
– نشتی از پمپها، مبدلها، فلنجها و شیرآلات
– نشتی از بازوهای بارگیری قیر
– محصول بینابینی تولیدی در واحد
در گزارش امکان سنجی بازیافت قیر ضایعاتی پالایشگاه توضیحاتی در مورد انواع قیر، کاربردهای آن، روشهای تولید و افزودنـی هـای آن بیان می گردد. راههای جلوگیری از تولید ضـایعات و نیـز بهتـرین روش پیشـنهادی بـرای بازیافـت قیـر ضایعاتی نیز در انتها گزارش شده است.

دریافت فایل گزارش نهایی پروژه

پیمایش به بالا