اصلاح Fluid Package نرم افزار شبیه ساز HYSYS

FluidPackage
FluidPackage
هدف از انجام این پروژه: اصلاح Fluid Package نرم افزار شبیه ساز HYSYS جهت تطبیق با نتایج DME Fluid Package شرکت TOPSOE
کارفرما: شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی
سال اجرا: 1386
محتوا:

شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی مجری اولین واحد صنعتی DME در جهان (روش غیرمستقیم) می باشد. بنابراین لازم است سینتیک حداقل تقریبی فرایند و ترمودینامیک آن را در اختیار داشته باشد. چرا که طراحی دقیق یک فرایند و تسلط کامل بر آن بدون دانستن دقیق ترمودینامیک حاکم بر آن، فرایند، امکان ناپذیر است. این اطلاعات در ساخت و اجرای عملیات طرح DME نیز بسیار حیاتی و ارزشمند می باشد. همچنین نظارت و آزمایش فرایند در مراحل مختلف طراحی، اصلاح، اجرا و بهره برداری از واحد را ساده تر و ممکن پذیرتر خواهد نمود.

مهمترین دستاورد این پروژه، دسترسی به package ترمودینامیکی واحد به منظور شبیه سازی، مطالعات و طراحی مهندسی می باشد. دسترسی به package مناسب ترمودینامیکی مناسب یک واحد فرایندی برای شرکت صاحب لیسانس آن واحد ضروریست.

روش تحقیق در این پروژه شامل این مراحل است:

1- مطالعه انواع Fluid Packageها و انتخاب مناسب ترین آنها با توجه به مواد موجود در فرایند و نیز انتخاب روش مناسب بهینه سازی

2- استخراج اطلاعات مورد نیاز از اطلاعات خام ارائه شده توسط کارفرما

3- شبیه سازی و کدنویسی های مورد نیاز

جهت اصلاح Fluid Package نرم افزار HYSYS، ابتدا مدارک مربوط به Runهای انجام شده توسط نرم افزارهای شرکت TOPSEO مطالعه می گردد. سپس Fluid Package مناسب، انتخاب و شبیه سازی فرایند مورد نظر صورت می گیرد. سپس کد مناسب که بتواند بین نرم افزار HYSYS و کد بهینه سازی ارتباط برقرار کند، طراحی و پیاده سازی می شود. با تصحیح نتایج و مقایسه بین آنها بهترین Fluid Package انتخاب می شود. جهت اطمینان از این Fluid Package کل واحد مجددا شبیه سازی می شود و نتایج آن بررسی می شود.

پیمایش به بالا