بهینه سازی مصرف آب برجهای خنک کننده مجتمع پتروشیمی امیرکبیر

بهینه سازی مصرف آب برجهای خنک کننده
بهینه سازی مصرف آب برجهای خنک کننده
هدف از انجام این پروژه: بهینه سازی مصرف آب در سیستم برجهای خنک کننده مجتمع پتروشیمی امیرکبیر
کارفرما: شرکت پتروشیمی امیرکبیر
سال اجرا: 1397
محتوا:

در پروژه بهینه سازی مصرف آب برجهای خنک کننده در راستای کاهش مصرف آب و استقلال از واردات آب به مجتمع پتروشیمی امیرکبیر، راهکارهای عملیاتی در دو بخش کاهش مصرف آب و قطع واردات آب مطرح می شود.

الف-کاهش مصرف آب:

  • استفاده مجدد از بلودان برج الفین بعنوان بخشی از آب جبرانی برجهای خنک کننده
  • کاربرد پساب فرایند الفین بعنوان بخشی از آب جبرانی برجهای خنک کننده
  • استفاده ترکیبی از برج خنک کننده آب دریا برای مبدل های دارای تایید دمایی آب سرد در کنار برجهای خنک کننده آب شیرین موجود

ب- قطع ورود آب از مجتمع پتروشیمی فجر

  • جایگزینی سیستم سرمایش فعلی با برج های خنک کننده آب دریا
  • تولید 1230 مترمکعب آب اسمز معکوس از آب دریا به منظور عدم ورود همین بخش آب از پتروشیمی فجر

در این پروژه امکان سنجی چند سناریو مورد بررسی قرار گرفته است:

  1. تصفیه اقتصادی و عملیاتی پسابهای مجتمع و بلودان فعلی برج خنک کننده جهت تولید بخشی از آب جبرانی
  2. تبدیل برج خنک کننده موجود به برج خنک کننده آب دریا جهت حذف آب جبرانی
  3.  استفاده هیبرید از برج خنک کننده مستقل و برج خنک کننده موجود، جهت کاهش مصرف آب جبرانی
  4.  استفاده هیبرید از برج خنک کننده موجود و فن های هوایی جهت کاهش مصرف آب جبرانی
پیمایش به بالا