شرح دوره:

با رشد صنعت، تکنولوژی و پیچیدگی خطرات و به منظور جلوگیری و کاهش حوادث جانی و مالی ناشی از وقوع حوادث، مدیریت و کنترل ریسک و همچنین درس آموزی از حوادث بوقوع پیوسته در واحدهای تولیدی و صنعتی، امری ضروری می باشد. برای تجزیه و تحلیل حوادث، میتوان علل بروز حادثه را در سطوح مختلف و براساس مدل های متنوعی تعیین نمود. اما بطور معمول، مدل انتخابی بر اساس نوع و ماهیت حادثه خواهد بود. از این جهت آشنایی با انواع حوادع، گزارش حادثه و روشهای تحقیق در حادثه جهت تجزیه و تحلیل حوادث امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

آنچه خواهید آموخت (نتایج دوره):
 • روشهای تحقیق در حادثه
سرفصلهای دوره:
 1. تعاریف
 2. انواع حوادث، گزارش حادثه و لزوم تهیه آن
 3. دسته بندی علل حوادث
 4. تعریف ریشه یابی حادثه (تحلیل ریشه ای حوادث)، الزام آن و انتظارات از آن
 5. اصول و مراحل ریشه یابی حوادث
 6. دسته بندی و معرفی کلی روشهای تحلیل حوادث
 7. معرفی تعدادی از روشهای تحلیل حوادث :
 •         5 Why
 • Barrier analysis
 • Change Analysis
 • Ishikawa or Fishbone diagram
 • Event Tree Analysis (ETA)
 • 6.       Causes tree method (CTM)
 • Fault Tree Analysis (FTA)
 • Failure Mode and Effects Analysis (FEMA)
 • Management oversight and risk tree (MORT)
 • Tripod Beta

8. انجام مطالعات موردی(تحلیل، بحث و بررسی) با نمایش فیلم و انیمیشن حادثه مربوطه  (5 مورد از حوادث صنعتی بزرگ کشور در سالهای اخیر)

مدت دوره:

12 ساعت ( دو روزه)

مخاطبان دوره :
 • سرپرستان شیفت واحدهای عملیاتی، بهره ­برداری و تعمیرات
 • مهندسین آزمون و ارزیابی شرکت کنندگان در دوره فرایند
 • مدیران واحدها
 • کارشناسان و مدیران HSE
پیمایش به بالا